CỘT CHỐNG, CÂY CHỐNG, CÂY CHỐNG ĐƠN, GIÁO CHỐNG, CỘT GIÁO ĐƠN (PHẦN 1)

cây chống, cột chống, giáo chống, cây chống đơn, cột chống đơn, cột giáo đơn

Trong công tác xây dựng, cây chống đảm bảo cho ván khuôn ở một độ cao nhất định theo yêu cầu, các cây chống liên kết với nhau bằng giằng, tạo thành hệ thống ổn định vững chắc, hoặc tổ hợp bằng các cột đơn chống đỡ theo phương đứng để đỡ ván khuôn. Cột chống đơn hay còn gọi là cột chống, cây chống, cây chống đơn, giáo chống, cột giáo đơn v.v.. Gồm có 5 kích cỡ … [Read more...]