Những nghiên cứu sơ bộ để mở công trường xây dựng (Phần 4)

 CÔNG  TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ VẤN ĐỀ THẦU

(4). Ghi lại các kết quả nghiên cứu, tìm hiểu ở trên.

Ngoài danh mục địa chỉ có ích nêu trên, người chịu trách nhiệm về việc này cũng phải được giao để thiết lập:
– Một danh mục giá vật liệu xây dựng, vật tư tại địa phương.

– Một phiếu mô tả tình trạng các địa điểm khảo sát.

– Một phiếu điều tra tình hình nền móng.

– Một mặt bằng tổng quát có ghi chi tiết các đặc trưng về ngoại vi khu vực công trình, các điều kiện hỗ trợ hiện có khi mở công trường.

– Một mặt bằng tạm thời về quản lý chung công trường có dự kiến một thứ tự ưu tiên các vị trí lắp đặt ban đầu, với một danh sách hạng mục cho khởi công công trường sẽ là cần thiết.

xây dựng, dàn giáo

(5) Tổng hợp về bước đầu nghiên cứu kỹ thuật

Mỗi thành viên của nhóm kỹ thuật hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của mình, phải tổng hợp ngay các vấn đề nghiên cứu. Sự tổng hợp này nhằm mục đích:

– Đặt cơ sở cho thiết kế thi công công trình, các kỹ thuật về thi công và cùng phối hợp với chủ công trình xây dựng.

– Soạn thảo một số báo cáo bổ sung;

– Định ra các phương pháp thi công chẳng hạn dùng các hệ thống cốp pha, hoặc đúc sẵn; các thời đoạn thi công xây dựng; thời gian hoàn thành từng loại công tác chính.

Vai trò đặc biệt của nhóm nghiên cứu phương pháp (nếu có) cho ta những kết luận bổ ích về kết quả đã thu được trên công trường xây dựng cùng loại và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến các phương pháp thi công cụ thể. Cung cấp các phương pháp để thực hiện: sử dụng các vật liệu và công cụ, thiết bị hoàn thiện cho công trình.

(6). Nghiên cứu về giá

Nghiên cứu giá nhằm mục đích xác định cho mỗi loại công tác cần số lượng vật liệu, thời gian thực hiện và đơn giá, để có thể quyết định được dự toán, định giá thầu và soạn thảo văn bản bỏ thầu. Bản dự toán này phải đảm bảo chính xác và chi tiết, vì nếu bỏ thầu được chấp nhận thì nó sẽ là bản hợp đồng dùng làm cơ sở cho cả hai bên làm tư liệu đối chiếu và kiểm tra thường xuyên các chi phí thực tế. Chính vì vậy cần nghiên cứu cẩn thận về giá cả từng loại công tác.

Công việc này có một bộ phận đặc biệt chuyên trách nghiên cứu giá cả, làm việc phối hợp với các bộ phận khác. Cũng có thể giao cho người chỉ huy công trường xây dựng, là người đã đưa ra các dự kiến, người thực hiện thi công công trình xây dựng, có xét tới các kinh nghiệm đã có ở các công trường xây dựng trước đó.

Khi nghiên cứu về giá, ta có thể sử dụng những tài liệu nào:

Ngoài các hồ sơ mời thầu do chủ đầu tư lập, chúng ta còn cần các tư liệu tổng hợp về nghiên cứu kỹ thuật của dự án, các tài liệu về giá đã được thiết lập cho các công việc tương tự trong các điều kiện như hiện nay, phiếu bổ sung các kết quả nhận được từ thực tế.

Bản dự toán trong hồ sơ của chủ công trình xây dựng chỉ có giá trị định tính. Nó chưa xét tới các điều bất ngờ khi thi công xây dựng mà chỉ có xí nghiệp nhận thầu mới quan tâm đến việc đánh giá như chi phí chung, chi phí phát sinh trong quá trình thi công, sự tác động của vấn đề giao thông vận tải v.v…

xây dựng, dàn giáo

Quá trình nghiên cứu giá cần:

– Thiết lập một danh sách các hạng mục cơ bản tương ứng với các chương mục của bản dự toán. Một hạng mục cơ bản là một bộ phận dễ dàng đo và có thể thực hiện theo một kỹ thuật được khẳng định, tức là đã định rõ được vật liệu và nhân công. Chẳng hạn như: đào giếng thủ công, ghép cốp pha, các cột bê tông cốt thép, xây bằng gạch đặc v.v…Thời gian thi công xây dựng của một hạng mục cơ bản được gọi là đơn vị thời gian. Tiếp tục tính toán cho mỗi đơn vị  công trình khối lượng cần thực hiện.

– Định ra giá giờ công nhằm xác định các chi phí nhân công. Về vấn đề này, ta cần phải phân tích các lần trả công cho các công trường khác hoặc bằng các loại lao động khác nhau như: nhân công thường, thợ lành nghề, thợ cốp pha, thợ sắt.

Phương pháp nhanh nhất và đơn giản nhất, nhất là khi ta có ít thời gian để chuẩn bị bỏ thầu, đó là tính toán lương trung bình tổng quát cho một công trình đã có cùng loại trong cùng một địa phương. Giá công theo giờ tính trung bình này phải thêm vào một hệ số có xét tới các chi phí xã hội và xét tới một yếu tố khó lường là năng suất của những người thợ mà ta thuê mướn.

– Xác định các giá cơ bản của vật liệu

Về vấn đề này xí nghiệp có những phiếu báo giá được cập nhật bởi bộ phận mua bán. Ở đây sẽ áp dụng nâng lên một chút đối với các hàng hóa đưa đến công trường, tùy tình hình cung ứng của nhà cung cấp, tức là có xét tới các biến động của vận chuyển và bốc dỡ.

– Xác định số lượng các loại vật liệu xây dựng.

Bản dự toán liệt kê chính xác khối lượng của các công tác cụ thể.

– Xác định thời gian cơ bản tức là thời gian thực hiện một đơn vị của công tác cơ bản. Thời gian này biểu thị bằng số giờ. Cần phân biệt rõ thời hạn của một nhiệm vụ, tức là thời gian qua đi khi thực hiện nhiệm vụ. Chẳng hạn nhiệm vụ được giao là 5om² tấm sàn bao gồm các dầm bêtông cốt thép và các vách trát ximăng. Thời gian đơn vị để đặt là 9,75h cho 5om² vậy ≈ 0,20h/m vuông; trong khi đó hiệu suất theo giờ của đội thợ là 5om²: 3,25h vào khoảng ≈ 15m²/h.

Không nên nhầm lẫn về thời gian  thực hiện một nhiệm vụ và chi phí theo giờ cho nhân công. Cũng phải phân biệt được thời gian đơn vị và hiệu suất theo giờ của một đội thợ trong thi công xây dựng.

Việc định ra thời gian đơn vị là một thông số cơ bản để đưa vào tính toán và cũng hay dùng nhất, nếu như công trường xây dựng cơ giới hóa kém mà là thủ công, vì khi đó phụ thuộc chẻ yếu vào yếu tố con người.

Đối với việc thực hiện mỗi công tác cơ bản thường còn đi sâu vào một số khái niệm về thời gian như:

– Thời gian tiêu chuẩn, hoặc thời gian tính lương, ví dụ như 1 giờ tiêu hao để thực hiện được bao nhiêu m² ván khuôn.

– Thời gian đúc kết từ các kết quả của những công trường xây dựng trước. Ở đó có ghi tổng quát dưới dạng một con số, chẳng hạn 1.1 giờ đến 1.5 giờ/m². Và ta sẽ lấy 1.3 giờ/m² cho trường hợp tính toán tham khảo (thời gian nghiên cứu).

– Thời gian thi công xây dựng dùng để xác định thời gian hoàn thành một đơn vị công tác, chẳng hạn 1.10h/m².

– Thời gian quy định tại công trường xây dựng (để làm xong một đơn vị công tác) tính theo công thức:

Thời gian nghiên cứu + thời gian thi công xây dựng
2

– Xác định giá đơn vị của bản dự toán: đó là tổng chi phí các vật liệu và nhân công máy xây dựng cần thiết cho việc thực hiện một đơn vị công tác.

– Xác định tổng dự toán. Đó là áp dụng các giá đơn vị vào số lượng tương ứng của các công tác cơ bản được định ra qua tiên lượng. Cách tính này cung cấp cho ta tổng các giá trị với các chi phí nằm trong giá của mỗi công tác cơ bản; nhưng nó còn quan tâm đến những tính toán riêng các chi phí vật liệu nhân công, máy xây dựng và những chi phí khác: điều này làm cho việc kiểm tra chi phí trong quá trình thi công được dễ dàng.

– Đánh giá các chi phí của công trường. Có thể tạm chia làm 3 nhóm chi phí:

 • Chi phí lắp đặt và chuẩn bị ở công trường: đặt các máy móc văn phòng, làm các láng trại, hàng rào, đường nội bộ v.v…cần phải tính đến quy hoạch chung về quản lý toàn công trường xây dựng ở giai đoạn nghiên cứu.
 • Chi phí thực hiện hợp đồng, tức là các chi phí trong thời gian thực hiện hợp đồng. Ta có thể kể các chi phí chung của công trường xây dựng là năng lượng tiêu thụ, các chi phí thắp sáng, điện thoại, văn phòng phẩm, nước uống và cuối cùng là tất cả các thứ cần thiết cho chỉ huy chung của công trường xây dựng, tiền lương gián tiếp, chi về an toàn theo luật định.
 • Các chi phí về thu dọn công trường khi kết thúc xây dựng:

Tổng giá = giá dự toán + các chi phí công trường

– Xác định giá bán ngoài thuế, tức là giá bán chưa tính thuế giá trị gia tăng (V.A.T)

– Tổng hợp giá để bỏ thầu

Cuối cùng giá bỏ thầu tính theo công thức sau:

Giá bỏ thầu = Giá ngoài thuế + Thuế V.A.T

xây dựng, dàn giáo

Mr.Huy

 1. Khái niệm về dàn giáo
 2. Có bao nhiêu loại dàn giáo thi công ?
 3. Dàn giáo khung thép
 4. Dàn giáo nêm chống ( Dàn giáo Vietform)
 5. Dàn giáo cuplock
 6. Cấu tạo của từng loại dàn giáo
 7. Ứng dụng của từng loại dàn giáo
 8. Cách lắp đặt dàn giáo
 9. Cách tháo lắp dàn giáo an toàn.
 10. Các biện pháp an toàn trong thi công
 11. Cách chọn mua dàn giáo đúng chất lượng

DÀN GIÁO VĨNH LỢI

– SẴN SÀNG PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG —

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VĨNH LỢI

Địa chỉ: 105/4A4, Quốc lộ 1A, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM.

Hotline: 0909 93 21 22 – Mr. Huy

Email: NgocHuy@VinhLoiCorp.com – Website: www.DanGiao.org

Speak Your Mind

*